Profil absolwenta

Profil absolwenta 

Absolwent Studiów Podyplomowych zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy w swoim zawodzie. Szczególną szansę stwarza system zajęć warsztatowych oraz zajęć stażowych w placówkach, którym został poświęcony cały trzeci semestr studiów. Zajęcia te wyposażą absolwenta w umiejętność wykonywania czynności diagnostycznych, odpowiednich do wykonywanego zawodu, które pozwolą mu na opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, uwzględniających potrzeby rozwojowe dziecka.

Ponadto absolwent zostanie wyposażony w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi oraz do pracy z ich rodzinami. Zajęcia stworzą także okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami. Pozwoli to na dokonanie analizy dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń w pracy edukacyjno-terapeutycznej, co może być źródłem inspiracji do nowych działań na rzecz własnego rozwoju i wdrażania nowych form pracy, poznanych na studiach podyplomowych. Zapoznanie się ze współczesną literaturą i sposobami docierania do niej stworzy szansę kontynuowania samokształcenia po zakończeniu studiów.

Kwalifikacje nabywane przez absolwenta Studiów Podyplomowych

Na Studiach Podyplomowych „Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” słuchacz po II semestrze wybiera jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych:

  • Specyficzne Trudności w Uczeniu się
  • Całościowe Zaburzenia Rozwoju

 W zależności od tego wyboru uzyskuje następujące kwalifikacje:

  • Specyficzne Trudności w Uczeniu się

Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, a w szczególności do prowadzenia zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć w klasach wyrównawczych i terapeutycznych. 

Kończąc Studia Podyplomowe z zakresu „Wczesnego Wspomagania oraz Edukacji i Terapii Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju” uzyskuje się kwalifikacje do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

  • Całościowe Zaburzenia Rozwoju

Kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju we wszystkich typach placówek oświatowych, a w szczególności w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, oraz opiekuńczo-wychowawczych.

Kończąc Studia Podyplomowe z zakresu „Wczesnego Wspomagania oraz Edukacji i Terapii Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Rozwoju” uzyskuje się kwalifikacje do prowadzenia zajęć:

  • wczesnego wspomagania rozwoju 
  • terapeutyczno-edukacyjnych (indywidualnych i grupowych)
  • edukacyjnych według programów nauczania na kolejnych etapach edukacji (szkoła podstawowa, kształcenie ponadpodstawowe) dla dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (w placówce i w warunkach domowych)

  • Ponadto: Osoby, które

1)  ukończyły studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika,   studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna lub logopedia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyły studia wyższe w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej oraz posiadaja przygotowanie pedagogiczne lub

3) mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-logopedy (określone w § 21 Rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012; Dz.U. 2012 poz. 426)

Uzyskują uprawnienia do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 Poz 1635)

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن